BUSSINESS DEVELOPMENT CONSULTANTS

CONSULTORES EN DESARROLLO DE EMPRESAS

CONSULTORS EN DESENVOLUPAMENT D'EMPRESES

 

 

La nostra raó d’èsser es millorar els seus resultats.

IniciQue oferim?Mercat InternacionalXina Treballi amb Nor Spain ConsultingContacti amb nosaltres

 

 

 

 

       -Que oferim?

Nor Spain Consulting ofrereix a les empreses serveis d' assesorament avançat en diferents camps:

     Assesorament i Gestió per a la creació de noves empreses.

      Auditoría de la Organització i la Gestió  Empresarial

      Recolzament per a la presa de decisions a nivell directiu i estratègic

      Elaboració de la estratègia empresarial i planificació estratègica.

      Estudi i creació de Plans de Creixement

Estudi i elaboració de Plans de Viabilitat

Reflotament d’empreses en crisis

Creació de Plans de Marketing

Elaboració de Plans i Estrategies de Vendes

      Elaboració de Cuadres de Comandament Integral

      Cursets de Formació a  Empreses

      La nostra consultoría de coaching

      Assesorament sobre fiscalitat

      Reingeniería dels processaments

 

        Assesorament i Gestió per a la creació de noves empreses.


L’equip de consultors profesionals de Nor Spain Consulting disposa dels recurssos necessaris per dur a terme totes les gestions administratives a l’hora d’establir noves empreses.  

Contacti amb nosaltres i expliqui’ns les seves necessitats. Nosaltres estudiarem el seu cas, li cercarem les millors solucions i li ajudarem a tramitar tot el  necessari per a crear una empresa i per que vostè pugui gestionar el seu propi negoci.

Tornar enrere

         Auditoría de la Organització i la Gestió Empresarial. :

L’equip de Nor Spain Consulting ofereix a les seves  empreses clients:

 • Análisi de la situació de l ‘empresa en termes generals.
 • Avaluació de totes les àreas i aspectes de les activitats d’una organització.
 • Test de la Gestió Gerencial, Administrativa, Tècnica i Comercial.
 • Análisi Económic i Financer.
 • Posicionament Estratègic.

Tornar enrere

         Recolzament per a la presa de decisions a nivell directiu i estratégic.

A Nor Spain Consulting podem ajudar  a a la seva empresa en la presa de decisions i a resoldre les següents questions:

 • Quines arees de la empresa poden millorar els seus resultats?
 • Per qué la empresa no funciona segons els objectius definits?
 •  Com s’hauría d’enfocar l’empresa per aconseguir una correcta integració dins Internet?
 • Haig d’ampliar el meu equip de vendes?
 • Haig de contractar nous directius?
 • La empresa està en crisi. Com podem sortir d’ella?
 • Quin sistèma informàtic és el millor per a les necessitats de la nostra empresa?
 • Cóm puc reduïr costos?  
 • Haig d’ampliar la plantilla o bé comprar maquinaria?
 • Quins son els costos exactes dels meus productes?  
 • Que es millor, disposar d’una xarxa de venedors propis o tenir representants externs?
 • Qué fer per aconsseguir que el procès productiu sigui més àgil i flexible?
 • Cóm s’han de fixar els salaris del nostre personal?

Tornar enrere

 

   Establiment d’estrategies empresarials i  elaboració de noves planificacions estratègiques.

Els objectius que s’aconsegueixen amb l’estrategia empresarial i el Plan Estrategia que Nor Spain Consulting elabora son els següents:

 • Planificar el desenvolupament de l’ empresa a curt termini.
 • Descripció del mercat, i justificació financiera dels mitjans escollits per a vendre els productes o serveis.
 • Obtenció de ventatges competitives sostenibles en el tems i defendibles front la competencia.
 • Definició d’objetius corporatius, departamentals i individuals.
 • Analitzar les desviacions en front als objectius i actuar correctament.
 • Nous Instruments de comunicació interna i externa que incrementin la motivació dels integrants de l’empresa.
 • Que els directius disposin de la informació necessaria en cada moment per a la correcta presa de decisions.

Tornar enrere

          Creació i establiment de Plans de Creixement.

Amb els Plans de Creixement que Nor Spain Consulting elabora s’aconsegueix :

 • Millorar els resultats de la empresa en referència a vendes i presencia dins del mercat.
 • Planificar el creixement de la empresa a mitg termini.
 • Determinar oportunitats de negoci i mercats d’interès.
 • Descripció del mercat, existente o por crear, y justificación financiera de los medios elegidos para vender en él los productos o servicios
 • Obtenció de ventatges competitives sostenibles en el tiemps i defendibles enfront la competència.
 • Definició d’objectius de creixement corporatius, departamentals i individuals.
 • Analitzar les desviacions en front als objectius i actuar conseqüentment.
 • Nous instruments de comunicació interna i externa que incrementin la motivació dels integrants de l’empresa.
 • Que els directius disposin de l’informació necessaria per a cada moment en referència a la presa de decisions i d’aquesta manera aconsseguir el creixement desitjat.

Tornar enrere

         Creació de Plans de Viabilitat.

L’equip de Nor Spain Consulting extableix Plans de Viabilitat per a les empreses. Aquests Plans serveixen per a que les nostres empreses clients puguin:

 • Planificar la viabilidad de la empresa a curt termini.
 • Descripció del mercat i justificació financera dels mitjans escollits per tal de  vendre els productes o serveis.
 • Obtenció de ventatges competitives sostenibles en el temps i defendibles en front la competència.
 • Definir els objectius de viabilitat, corporatius, departamentals i individuals.
 • Analitzar les desviacions en front als objectius i actuar conseqüentment.
 • Potenciar la comuniació interna i externa incrementant Així la motivació dels integrants de l’empresa.

Tornar enrere

 

         Reflotament d’empreses amb forta crisi.

 

Quan una empresa està sotmesa a una situació de crisi, s’han de prendre decisions a curt termini  i s’han de planificar les accions a cursar per tal de sortir d’aquesta delicada situació.

L’equip de Nor Spain Consulting  li ofereix la possibilitat d’ajut amb la redefinició de nous plans per a la seva empresa, oferint noves alternatives i els recurssos necessaris per tal d’evitar la fallida de l’empresa. I paralelament, li gestionem els ajuts públics més adients a la seva situació.

Tornar enrere

         Creació de Plans de Marketing

Es l’eina estratègica més important, on es defineix l’estrategia a seguir de la Companyia.

L’equip de Nor Spain Consulting estudia el seu posicionament, la cartera de productes, els mercats, els recurssos humans i econòmics disponibles, etc. Alhora s’analitzen noves amenaces i oportunitats de negoci, la rentabilitat dels mercats i els productes actuals. Dins d’aquest contexte es fixen objectius i es defineixen les estrategies referents a la distribució, producte, preu i comunicació que son vitals per al correcte funcionament de l’empresa.

Tornar enrere

         Creació de Plans i Estrategies de Vendes

 A Nor Spain Consulting ajudem a les nostres empreses clients a:

 1. Definir les correctes estrategies de vendes per tal d’incrementar-les.
2.  Análisi, selecció i formació en tècniques de vendes de l’equip humà.
4.  Definir objectius per a l’equip de vendes.
5.  Definir presuposstos de vendes.
6.  Fixar sistemes de control per a potenciar les vendes.
7.  Augmentar la satisfacció i la fidelització dels clients.
8.  Disenyar  la xarxa, ruta i territoris de les vendes.
9.  Determinar sistemes de remuneració adients.

Tornar enrere 

 

         Elaboració del Cuadre de Comandament Integral.

A Nor Spain Consulting ajudem a les empreses al establiment d’un sistema d’indicadors e inductors d’actuació per a cada perspectiva, que combinats amb els objectius permetin als nostres clients:

1. Clarificar la estrategia a seguir i aconsseguir un consens sobre ella.
2. Comunicar la estratègia a tota la organització.
3. Alinear els objectius personals i departamentals amb la estrategia.

4. Vincular els  objectius estratègics amb objetius a mitjàa i a llarg termini i amb els pressupostos anuals.
5. Identificar els indicadors clau per a cada objectiu i els seus inductors d’actuació. 6. Identificar i alinear les iniciatives estratègiques.
7. Realitzar revisions periòdiques i sistemàtiques de la estratègia.
8. Obtenir  feed-back amb la finalitat d’aprendre sobre la nostra estrategia i millorar-la.

Tornar enrere

  Cursets de Formació a Empreses.

Nor Spain Consulting desenvolupa una activitat de formació a mida de les empreses i organitzacions. Aquestes activitats comprenen des de la impartició de seminaris fins el desenvolupament de Plans de Formació d’empresa , tots ells estructurats en funció de les necessitats formatives que es detecten a cada organització, empresa o associació.

Per a questions de formació o per a qualsevol dubte relacionat amb els cursets no dubti en contactar amb nosaltres.

Tornar enrere

 La nostra Consultoría de Coaching

Nor Spain Consulting li posa a la seva disposició un consultor particular que ajudará a les empreses a enfrentar-se profesionalment i  resoldre els problemes quotidians en diferents aspectes:

- Resolució de problemes.

- Direcció per objectius.

- Noves estratègies de Vendes i Marketing.

- Millora en els sistemes de Control de la Gestió Empresarial.

- Millora en els sistemes de Producció i Costos.

- Comunicació amb els empleats.

- Creació i motivació de l’equip humà.

- Establiment de Sistemes de Gestió de la Qualitat.

- Gestió del Temps i de la Agenda.

- Desenvolupament d’habilitats per a la Negociació.

- Gestió del estrés.

Tornar enrere

         Assessorament sobre fiscalitat

L’èquip de Nor Spain Consulting està  format per professionals altament qualificats i actualitzats en les darreres normatives i procediments per a tal d’oferir el míllor Servei.

Assesorem fiscalment per a l’elaboració d’impostos (IRPF, Impost sobre el Patrimoni, Impost sobre Sccesions i Donacions, IVA, Impost sobre Societats i altes taxes i impostos).

Tornar enrere

         Reingeniería dels  Processaments:

La reigenieria dels processaments constitueix un canvi radical en la forma de comprendre i portar a termini els procesaments de les organitzacions.

Aplicant la ingeniería dels processaments s’aprofiten les parts positives de l’empresa i s’eliminen o superen les seves mancances.

Nor Spain Consulting  recrea i configura de nou les activitats i els procediments de les seves empreses clients amb l’objectiu d’aconseguir augments significatius en matèria de rentabilitat, productivitat, temps de resposta i qualitat.

Necesita la seva empresa una reingeniería en els procediments?

 Si qualsevol de les segúents afirmacions describeix la situació de la seva empresa és   que aquesta necessita un canvi radical, revolucionari en els seus procediments 

 1. El  desenvolupament de nous productes es un factor crític per al seu èxit.  Mentre els seus competidors aconsegueixen el llançament dels productes molt temps abans que la seva empresa.
 2. Vostè esta empleant a més treballadors  que els seus competidors.
 3. La seva empresa necesita imperiosament reduïr els costos de manera significativa i ràpida perque els seus competidors estàn oferint els mateixos productes a un preu menor.
 4. Vostè desitja millorar la productivitat de la seva empresa en un 50% a curt termini.
 5. Els clients exigieixen terminis de processament i entrega més ràpits.
 6. La empresa no aconsegueix la satisfacció dels seus clients en referència a la qualitat dels productes o serveis ni tampòc en referència als costos permissibles.
 7. La cuota actual de mercat de la seva empresa substancialment es menor que  periòdes anteriors .
 8. La seva empresa desitja operar al mercat internacional a nivell competitiu.
 9. Les regulacions i preocupacions per el medi ambient generan la necessitat imperiosa de cercar una nova forma per als procediments.
 10. Els canvis ràpits del mercat estàn afectant la supervivència de la seva empresa.
 11. Vostè esta planejant introduïr un nou sistema d’informació o rediseny d’un sistema ja establert.

Tornar enrere